Všeobecné obchodní podmínky

1.1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len „o. p.“) obchodnej spoločnosti BM Pro Advertising s. r. o., Karpatské námestie 10/A 831 06 Bratislava, IČO :51906341, DIČ : 2120830371, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : sro, vložka č. 130964/B, č. účtu IBAN : SK9283300000002901492507, e-mail : info@bmproadvertising.sk, tel. č. : +421903704963 (ďalej len „sprostredkovateľ reklamy“) ustanovujú zásady obchodnej spolupráce a práva a povinnosti, vyplývajúce z právneho vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a fyzickými a právnickými osobami, majúcimi záujem o služby sprostredkovateľa reklamy, na druhej strane.

1.1.2. O. p. sú bezvýhradne záväzné pre všetky zmluvné strany právneho vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy a fyzickými a právnickými osobami, majúcimi záujem o služby sprostredkovateľa reklamy.

1.1.3. Riadne oboznámenie sa s obsahom týchto o. p. a prejavenie súhlasu s ich obsahom je súčasne nevyhnutným predpokladom neskoršieho vzniku právneho vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy a fyzickými a právnickými osobami, majúcimi záujem o služby sprostredkovateľa reklamy.

1.1.4. O. p. vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a z právnych predpisov, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, zo zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008  zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), z nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a z ďalších právnych predpisov.

1.1.5. Dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zo strany sprostredkovateľa reklamy, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

1.2. VÝKLAD POJMOV

1.2.1. Sprostredkovateľ reklamy je subjektom, sprostredkúvajúcim služby uskutočňovateľa reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky.

1.2.2. Prevádzkovateľ internetovej stránky je subjekt, ktorý spravuje internetovú stránku, návštevnosť ktorej vytvára pre prevádzkovateľa internetovej stránky zisk v podobe platieb od investora za zobrazovanie jeho reklám návštevníkom internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky.

1.2.3. Uskutočňovateľ reklamy je subjekt, ktorý zabezpečuje zobrazovanie obsahu internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky aj návštevníkom internetových stránok, sociálnych a iných sietí, ktoré spravuje priamo alebo sprostredkovane uskutočňovateľ reklamy a tieto internetové stránky, sociálne a iné siete sú pre dôveryhodnosť a zaujímavosť obsahu navštevované tretími osobami.

1.2.4. Záujemca o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy je subjekt, ktorý je potenciálnym prevádzkovateľom internetovej stránky alebo potenciálnym uskutočňovateľom reklamy.

1.2.5. Investor je subjekt, ktorý má záujem prezentovať ponuku svojich služieb alebo tovarov na internetovej stránke prevádzkovateľa internetovej stránky a za tým účelom prevádzkovateľovi internetovej stránky priamo alebo sprostredkovane platí dohodnutú peňažnú odmenu.

1.2.6. Návštevník internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky je subjekt, ktorý sa zaujíma o obsah internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky a za tým účelom navštívi internetovú stránku prevádzkovateľa internetovej stránky.

1.2.7. Návštevník internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti uskutočňovateľa reklamy je subjekt, ktorý sa zaujíma o obsah internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti uskutočňovateľa reklamy a za tým účelom navštívi internetovú stránku, stránku na sociálnej alebo sieti uskutočňovateľa reklamy.

1.2.8. Spotrebiteľ je prevádzkovateľ  internetovej stránky, ktorý je fyzickou osobou a pri spravovaní svojej internetovej stránky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a tiež uskutočňovateľ reklamy, ktorý je fyzickou osobou a pri spravovaní svojej internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.2.9. Elektronická identifikácia je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

1.2.10. Osobné identifikačné údaje sú súbor údajov, ktorý umožňuje určiť totožnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

2.1. VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA UZAVRETIE ZMLUVY

2.1.1. Sprostredkovateľ reklamy predkladá prostredníctvom svojej internetovej stránky https://app.natiavro.sk výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy tým subjektom, ktoré majú záujem o využívanie služieb sprostredkovateľa reklamy a to za podmienok, ustanovených v týchto o. p.

2.2. NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY A SÚHLAS S PREVERENÍM POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV

2.2.1. Za návrh na uzavretie zmluvy a súhlas s preverením poskytnutých údajov sa považuje odoslanie riadne vyplneného registračného formulára, zverejneného na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy https://app.nativaro.sk/register, sprostredkovateľovi reklamy, a to kliknutím prostredníctvom polohovacieho zariadenia (napr. počítačovou myšou) na tlačidlo „Odoslať“.

2.2.2. Vyplnenie a odoslanie registračného formulára nie je nijako spoplatnené.

2.2.3. Za riadne vyplnenie registračného formulára v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje jeho také vyplnenie, ktoré bude obsahovať výslovný súhlas so znením týchto o. p., výslovný súhlas s preverením údajov podľa https:/nativaro.sk/podmienky-pouzivania-cookies/, slúžiacich pre posúdenie vhodnosti uzavretia zmluvy, meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia u fyzickej osoby a obchodné meno, adresu, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo u právnickej osoby, bankové spojenie, e-mailovú adresu, tel. číslo a meno a heslo, potrebné na prihlásenie do používateľského konta na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy https://app.nativaro.sk/login. Údaje podľa predchádzajúcej vety súčasne predstavujú osobné identifikačné údaje.

2.2.4. Odoslaním riadne vyplneného registračného formulára sprostredkovateľovi reklamy zo strany záujemcu o uzavretie zmluvy nedochádza k uzavretiu zmluvy, ale iba k predloženiu návrhu na uzavretie zmluvy sprostredkovateľovi reklamy a k vysloveniu súhlasu pre sprostredkovateľa reklamy s preverením poskytnutých údajov v riadne vyplnenom registračnom formulári.

2.2.5. Prijatie riadne vyplneného registračného formulára sprostredkovateľ reklamy potvrdí záujemcovi o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy e-mailom, pričom ani týmto momentom nedochádza k uzavretiu zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy.

2.3. UZAVRETIE ZMLUVY

2.3.1. V prípade, ak sprostredkovateľ reklamy vyhodnotí poskytnuté údaje zo strany záujemcu o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy ako vhodné na uzavretie zmluvy, informuje o tom záujemcu o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy v lehote 5 dní odo dňa zaslania potvrdenia o prijatí riadne vyplneného registračného formulára a súčasne zašle záujemcovi o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy hypertextový odkaz. Kliknutím na tento hypertextový odkaz bude záujemca o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy presmerovaný do svojho používateľského konta na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy https://app.nativaro.sk, kde sa zobrazí úplné znenie týchto o. p. a úplné znenie navrhovanej podoby zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy. Oboznámením sa s obsahom týchto o. p. a s obsahom navrhovanej podoby zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy s následným kliknutím na tlačidlo „súhlasím“, dochádza k uzavretiu zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy.

2.3.2. V prípade, ak sprostredkovateľ reklamy vyhodnotí poskytnuté údaje zo strany záujemcu o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy ako nevhodné na uzavretie zmluvy, informuje o tom záujemcu o uzavretie zmluvy v lehote 10 dní odo dňa zaslania potvrdenia o prijatí riadne vyplneného registračného formulára. Týmto dochádza k ukončeniu procesu uzatvárania zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie so sprostredkovateľom reklamy bez toho, aby došlo k uzavretiu zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy.

2.4. DÔLEŽITÉ (ZOVŠEOBECŇUJÚCE) INFORMÁCIE

2.4.1. K riadnemu uzavretiu zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy podľa predchádzajúcich bodov je nevyhnutné, aby záujemca o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy riadne vyplnil registračný formulár, zverejnený na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy https://app.nativaro.sk/register, udelil sprostredkovateľovi reklamy súhlas s preverením údajov, poskytnutých sprostredkovateľovi reklamy v predmetnom registračnom formulári, aby sprostredkovateľ reklamy zaslal záujemcovi o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy e-mail s potvrdením o tom, že údaje ním poskytnuté sprostredkovateľovi reklamy boli sprostredkovateľom reklamy vyhodnotené ako vhodné na uzavretie zmluvy, aby sa záujemca o uzavretie so sprostredkovateľom reklamy oboznámil so znením týchto o. p. a so znením navrhovanej podoby zmluvy medzi ním a sprostredkovateľom reklamy a aby prejavil svoju vôľu uzavrieť zmluvu kliknutím na tlačidlo „Súhalsím“.

2.4.2. Akékoľvek chyby pri vyplnení registračného formulára zo strany záujemcu o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy  môže záujemca o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy opraviť až do momentu, kedy vo svojom používateľskom konte klikne na tlačidlo „Dúhlasím“, tzn. až do uzavretia zmluvy.

2.4.3. Zmluva medzi sprostredkovateľom reklamy a záujemcom o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy bude po jej uzavretí uložená v informačnom systéme sprostredkovateľa reklamy a kedykoľvek bude záujemcovi o uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom reklamy k dispozícii v jeho používateľskom konte, rovnako ako znenie týchto o. p.

3.1. VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1.1. Po uzavretí zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane sa sprostredkovateľ reklamy zaväzuje vyvíjať činnosť pre prevádzkovateľa internetovej stránky alebo uskutočňovateľa reklamy prostredníctvom špecifickej počítačovej platformy, ktorej je sprostredkovateľ reklamy oprávneným užívateľom.

3.1.2. S pomocou počítačovej platformy podľa predchádzajúceho bodu je sprostredkovateľ reklamy povinný vyvinúť činnosť smerujúcu k zvýšeniu návštevnosti internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky návštevníkmi internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti uskutočňovateľa reklamy, a to prostredníctvom špecifického zosumarizovania a vyhodnotenia údajov o obsahu internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky a údajov o obsahu internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti uskutočňovateľa reklamy.

3.1.3. Jednotlivé príkazy a inštrukcie obsiahnuté v zdrojovom kóde počítačovej platformy, špecifikovanej v predchádzajúcich bodoch, predstavujú obchodné tajomstvo, na oboznámenie sa s ktorým nie je právny nárok.

3.1.4. Prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy sú povinní oznámiť sprostredkovateľovi reklamy každú zmenu svojich osobných identifikačných údajov bezodkladne po tom, čo k zmene dôjde.

3.1.5. Prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy sú povinní zabezpečiť utajenie svojich prihlasovacích údajov pre riadne využívanie služieb sprostredkovateľa reklamy a v tejto súvislosti v plnom rozsahu zodpovedajú aj za činnosť každého, komu poskytnú svoje prihlasovacie údaje, akoby túto činnosť vykonali sami.

3.2. OSOBITNÉ PRÁVA A POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA REKLAMY A PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVEJ STRÁNKY

3.2.1. Po uzavretí zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a prevádzkovateľom internetovej stránky sa prevádzkovateľ internetovej stránky zaväzuje sprístupniť sprostredkovateľovi reklamy údaje potrebné k tomu, aby mohol sprostredkovateľ reklamy sledovať návštevnosť internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky.

3.2.2. Účelom sledovania návštevnosti internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky podľa predchádzajúceho bodu je náležité zistenie skutočnosti, koľko návštevníkov internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky túto internetovú stránku navštívilo v príčinnej súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky podľa uzavretej zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a prevádzkovateľom internetovej stránky.

3.2.3. Sledovanie návštevnosti podľa predchádzajúcich bodov sa bude uskutočňovať predovšetkým prostredníctvom služby s názvom Google Analytics.

3.2.4. Na podklade údajov o návštevnosti internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky podľa predchádzajúcich bodov sa bude uskutočňovať tiež fakturácia odmeny za činnosť sprostredkovateľa reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky.

3.2.5. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s existenciou právneho vzťahu medzi ním a sprostredkovateľom reklamy.

3.2.6. Prevádzkovateľ internetovej stránky nesmie počas existencie zmluvného vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy a prevádzkovateľom internetovej stránky spolupracovať priamo s uskutočňovateľom reklamy bez toho, aby pritom využil služby sprostredkovateľa reklamy. Skutočnosť, či uskutočňovateľ reklamy je činný pre sprostredkovateľa reklamy, je pritom zrejmá zo záznamu o činnosti na internetovej stránke, stránke na sociálnej alebo inej sieti uskutočňovateľa reklamy.

3.2.7. Za účelom náležitého dodržiavania predchádzajúceho bodu je prevádzkovateľ internetovej stránky povinný vopred oznámiť sprostredkovateľovi reklamy osobné identifikačné údaje tých uskutočňovateľov reklamy, s ktorými spolupracuje už v čase uzavretia zmluvy so sprostredkovateľom reklamy.

3.2.8. Oznámenie podľa predchádzajúceho bodu sa uskutočňuje pomocou mailu a to na blfoicz@bmproadvertising.sk

3.3. OSOBITNÉ PRÁVA A POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA REKLAMY A USKUTOČŇOVATEĽA REKLAMY

3.3.1. Po uzavretí zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a uskutočňovateľom reklamy sa uskutočňovateľ reklamy zaväzuje na internetovej stránke, sociálnej alebo inej sieti, ktorú spravuje, propagovať príslušný obsah na internetovej stránke prevádzkovateľa internetovej stránky, ktorý mu sprostredkovane poskytne sprostredkovateľ reklamy.

3.3.2. Uskutočňovateľ reklamy nesmie nekalým spôsobom sám navštevovať internetovú stránku, sociálnu alebo inú sieť, ktorú spravuje a nesmie ani nabádať tretie osoby, aby navštevovali internetovú stránku, sociálnu alebo inú sieť, ktorú uskutočňovateľ reklamy spravuje, bez toho, aby tieto tretie osoby mali skutočný záujem o obsah internetovej stránky, sociálnej alebo inej sieť, ktorú uskutočňovateľ reklamy spravuje.

3.3.3. Využívanie akéhokoľvek druhu automatizovaného počítačového programu na vytvorenie čo najväčšej návštevnosti internetovej stránky, sociálnej alebo inej siete, ktorú uskutočňovateľ reklamy spravuje, bez reálnej návštevnosti týchto stránok a sietí zo strany návštevníkov internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti uskutočňovateľa reklamy, je zakázané.

3.3.4. Uskutočňovateľ reklamy sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s existenciou právneho vzťahu medzi ním a sprostredkovateľom reklamy.

3.3.5. Uskutočňovateľ reklamy nesmie počas existencie zmluvného vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy a uskutočňovateľom reklamy spolupracovať priamo s prevádzkovateľom internetovej stránky bez toho, aby pritom využil služby sprostredkovateľa reklamy. Informácia o tom, či sprostredkovateľ reklamy spolupracuje s prevádzkovateľom internetovej stránky, je možné požiadať mailom a to na info@nativaro.sk

3.3.6.Za účelom náležitého dodržiavania predchádzajúceho bodu je uskutočňovateľ reklamy povinný vopred oznámiť sprostredkovateľovi reklamy osobné identifikačné údaje tých prevádzkovateľov internetových stránok, s ktorými spolupracuje už v čase uzavretia zmluvy so sprostredkovateľom reklamy.

3.3.7. Oznámenie podľa predchádzajúceho bodu sa uskutočňuje pomocou mailu a to na blfoicz@bmproadvertising.sk

4.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

4.1.1. Komunikácia medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom e-mailu, chatu, listovej zásielky s podacím lístkom a tiež telefonicky.

4.1.2. Informácia prostredníctvom e-mailu alebo chatu sa považuje za oznámenú dňom odoslania e-mailu alebo správy v chate, aj keď ju adresát neprečítal, pokiaľ odosielateľovi e-mailu alebo správy v chate nie je ihneď po odoslaní e-mailu alebo správy v chate oznámené, že adresát e-mail alebo správu v chate neprijal.

4.1.3. Informácia prostredníctvom listovej zásielky s podacím lístkom sa považuje za oznámenú jej doručením na adresu adresáta, uvedenú v zmluve. Listová zásielka s podacím lístkom je riadne doručená vtedy, keď sa táto listová zásielka nevráti jej odosielateľovi ako nedoručená. Listová zásielka s podacím lístkom sa však považuje za doručenú tiež dňom, keď adresát odmietne prijať túto listovú zásielku. Ak nemožno doručiť listovú zásielku s podacím lístkom na adresu adresáta, uvedenú v zmluve, táto listová zásielka sa považuje za doručenú tiež dňom vrátenia nedoručenej listovej zásielky odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

4.1.4. Sprostredkovateľ reklamy, prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy berú s osobitným prihliadnutím na predchádzajúce odseky na vedomie dôležitosť ich povinnosti oznámiť druhej zmluvnej strane svoje vždy aktuálne identifikačné údaje, nevyhnutné pre vzájomnú komunikáciu.

4.2. KOMUNIKÁCIA O DÔLEŽITÝCH SKUTOČNOSTIACH

4.2.1. Komunikácia o dôležitých skutočnostiach medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane sa uskutočňuje písomne, a to prostredníctvom e-mailu alebo v listinnej podobe.

4.2.2. Dôležitou skutočnosťou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie najmä oznámenie zmeny osobných údajov, dohoda o zmene zmluvných dojednaní, oznámenie o zmene týchto o. p., fakturácia medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane, oznámenie výpovede zmluvy, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, vyjadrenie nesúhlasu s novým znením o. p., výzva na vyriešenie sporu, upozornenie na nevhodný obsah internetovej stránky alebo stránky na sociálnej alebo inej sieti, oznámenie, že sprostredkovateľ reklamy bol zo strany tretej osoby upozornený na možnú nevhodnosť obsahu internetovej stránky alebo stránky na sociálnej alebo inej sieti a ďalšia skutočnosť, ktorú z hľadiska jej povahy možno považovať za dôležitú.

5.1. KREDIT

5.1.1. K tomu, aby sprostredkovateľ reklamy vyvíjal činnosť pre prevádzkovateľa internetovej stránky, si prevádzkovateľ internetovej stránky úhradou peňažných prostriedkov na účet sprostredkovateľa reklamy musí zriadiť kredit vo svojom používateľskom konte na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy.

5.1.2. Po pripísaní peňažných prostriedkov na účet sprostredkovateľa reklamy je sprostredkovateľ reklamy povinný vyvíjať činnosť pre prevádzkovateľa internetovej stránky.

5.1.3. Za činnosť sprostredkovateľa reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky sa prevádzkovateľovi internetovej stránky z kreditu postupne odrátava príslušná suma peňažných prostriedkov, a to buď podľa individuálne dohodnutej peňažnej sumy medzi prevádzkovateľom internetovej stránky a sprostredkovateľom reklamy za privedenie jedného návštevníka na internetovú stránku prevádzkovateľa internetovej stránky v príčinnej súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa reklamy (1. spôsob), alebo podľa individuálne dohodnutej percentuálnej sadzby z celkovej sumy, ktorá bola prevádzkovateľovi internetovej stránky uhradená v príčinnej súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa reklamy (2. spôsob).

5.1.4. Voľbu spôsobu odrátavania kreditu podľa predchádzajúceho bodu uskutoční prevádzkovateľ internetovej stránky, ktorý svoju voľbu môže aj zmeniť.

5.1.5. V prípade, ak prevádzkovateľovi internetovej stránky bola uhradená výrazne znížená peňažná suma alebo mu nebola uhradená žiadna peňažná suma v dôsledku toho, že sa preukázali tzv. neplatné kliknutia a pod., môže dôjsť AD HOC k zmene spôsobu odrátavania kreditu z 2. spôsobu na 1. spôsob.

5.1.6. Minimálna výška peňažnej sumy, ktorá je potrebná pre zriadenie kreditu, predstavuje sumu vo výške 300 Eur.

5.1.7. Prevádzkovateľ internetovej stránky si môže kredit priebežne zvyšovať, a to najmenej o peňažnú sumu vo výške 100 Eur.

5.1.8. Prevádzkovateľ internetovej stránky môže pozastaviť čerpanie kreditu zo strany sprostredkovateľa reklamy, a to po udelení výslovného pokynu sprostredkovateľovi reklamy. Po dobu pozastavenia čerpania kreditu sprostredkovateľ reklamy do budúcna nie je povinný vyvíjať činnosť pre prevádzkovateľa internetovej stránky.

5.1.9. Po obnovení čerpania kreditu sa obnoví aj činnosť sprostredkovateľa reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky.

5.1.10. V prípade, ak zostatok kreditu klesne na peňažnú sumu vo výške 50 Eur, upozorní na to sprostredkovateľ reklamy prevádzkovateľa internetovej stránky.

5.1.11. Po úplnom vyčerpaní kreditu sa činnosť sprostredkovateľa reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky pozastaví, a to až do najbližšieho navýšenia kreditu zo strany prevádzkovateľa internetovej stránky.

5.2. POSTÚPENIE KREDITU

5.2.1. Sprostredkovateľ reklamy pravidelne (mesačne) postupuje vyčerpaný kredit uskutočňovateľovi reklamy za jeho činnosť.

5.2.2. Kredit sa pred postúpením uskutočňovateľovi reklamy znižuje o individuálne dohodnutú províziu pre sprostredkovateľa reklamy.

5.2.3. Postúpenie kreditu sa neuskutoční, ak peňažná suma, ktorá sa má postúpiť uskutočňovateľovi reklamy, nedosiahne výšku aspoň 30 Eur.

5.2.4. Konkrétna peňažná suma, ktorá sa má postúpiť, sa pred postúpením zaokrúhli na najbližších desať eur smerom nadol s tým, že zvyšná časť peňažnej sumy sa uskutočňovateľovi reklamy prenesie do nasledujúceho fakturačného obdobia.

5.3. FAKTURÁCIA

5.3.1. Prvá úhrada kreditu a jeho postupné zvyšovanie zo strany prevádzkovateľa internetovej stránky sa uskutočňuje na podklade faktúry, vystavenej sprostredkovateľom reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky.

5.3.2. Lehota splatnosti vystavenej faktúry podľa predchádzajúceho bodu je 7 dní.

5.3.3. Postúpenie kreditu sprostredkovateľom reklamy pre uskutočňovateľa reklamy (znížený o individuálne dohodnutú províziu pre sprostredkovateľa reklamy) sa uskutočňuje na podklade dokladu o činnosti, ktorý sprostredkovateľovi reklamy predloží uskutočňovateľ reklamy alebo na podklade údajov z dostupných zdrojov, predovšetkým prostredníctvom služby s názvom Google Analytics.

5.3.4. Postúpenie kreditu podľa predchádzajúceho bodu sa uskutoční v lehote 30 dní od predloženia, resp. zabezpečenia predmetného dokladu, a to za podmienok stanovených v bodoch 5.2.1., 5.2.2. a 5.2.3. týchto o. p.

6.1. MENEJ PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY

6.1.1. Za menej podstatné porušenie zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, resp. ustanovení obsiahnutých v týchto o. p. zo strany sprostredkovateľa reklamy, prevádzkovateľa internetovej stránky alebo uskutočňovateľa reklamy, ktoré nie je výslovne označené ako podstatné porušenie zmluvy.

6.2. PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY

6.2.1. Za podstatné porušenie zmluvy, resp. ustanovení obsiahnutých v týchto o. p. zo strany sprostredkovateľa reklamy, prevádzkovateľa internetovej stránky alebo uskutočňovateľa reklamy sa považuje nasledovné konanie : a) opakované menej podstatné porušenie zmluvy, resp. ustanovení obsiahnutých v týchto o. p., b) nenavýšenie kreditu v lehote splatnosti faktúry, c) pozastavenie čerpania kreditu po dobu viac ako 6 mesiacov, d) nezabezpečenie žiadnej návštevnosti internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky zo strany uskutočňovateľa reklamy po dobu viac ako 3 mesiace, e) zabezpečenie návštevnosti internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky zo strany uskutočňovateľa reklamy tzv. nekalým spôsobom, tzn. inak ako z vlastného podnetu a z vlastnej vôle návštevníka internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti. ktorú spravuje uskutočňovateľ reklamy, f) nepostúpenie kreditu sprostredkovateľom reklamy uskutočňovateľovi reklamy v lehote ustanovenej v týchto o. p., g) poskytnutie služby zo strany uskutočňovateľa reklamy priamo pre prevádzkovateľa internetovej stránky bez účasti sprostredkovateľa reklamy počas trvania zmluvného vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane a tiež v období 1 roka po zániku tohto zmluvného vzťahu, h) porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa týchto o. p.

6.2.2. Pri podstatnom porušení zmluvy podľa bodu 6.2.1. písm. e) týchto o. p. uskutočňovateľ reklamy nemá právny nárok na postúpenie pomernej časti kreditu a zároveň sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi reklamy zmluvnú pokutu vo výške 3.000 Eur.

6.2.3. Pri podstatnom porušení zmluvy podľa bodu 6.2.1. písm. g) týchto o. p. sa uskutočňovateľ reklamy a prevádzkovateľ internetovej stránky každý samostatne zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi reklamy zmluvnú pokutu vo výške 5.000 Eur.

6.2.4. Pri podstatnom porušení zmluvy podľa bodu 6.2.1. písm. h) týchto o. p. sa ten, kto takto podstatne porušil zmluvu, zaväzuje zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 2.000 Eur.

6.2.5. Za účelom technického preverenia porušenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa internetovej stránky alebo uskutočňovateľa reklamy je sprostredkovateľ reklamy oprávnený dočasne (na nevyhnutný čas) prerušiť poskytovanie služby pre prevádzkovateľa internetovej stránky alebo uskutočňovateľa reklamy.

6.2.6. Za podstatné porušenie zmluvy podľa bodu 6.2.1. písm. g) týchto o. p. zo strany prevádzkovateľa internetovej stránky alebo uskutočňovateľa reklamy sa nepovažuje taká vzájomná spolupráca medzi prevádzkovateľom internetovej stránky a uskutočňovateľom reklamy, ktorá bola sprostredkovateľovi reklamy oznámená pri vyplnení registračného formulára prevádzkovateľom internetovej stránky a uskutočňovateľom reklamy a súčasne je uvedená v zmluve medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane.

7.1. DÔVODY PRE VÝPOVEĎ ZMLUVY

7.1.1. Vypovedať zmluvu medzi sprostredkovateľom reklamy a prevádzkovateľom internetovej stránky môže sprostredkovateľ reklamy alebo prevádzkovateľ internetovej stránky pre podstatné porušenie zmluvy a tiež bez udania dôvodu.

7.1.2. Vypovedať zmluvu medzi sprostredkovateľom reklamy a uskutočňovateľom reklamy môže sprostredkovateľ reklamy alebo uskutočňovateľ reklamy pre podstatné porušenie zmluvy a tiež bez udania dôvodu.

7.2. SPÔSOB VYPOVEDANIA ZMLUVY

7.2.1. Vypovedať zmluvu možno iba písomne, a to prostredníctvom e-mailu alebo listu s výslovným označením výpoveď zmluvy.

7.2.2. Vo výpovedi zmluvy je potrebné uviesť dôvod výpovede zmluvy, ak ide o výpoveď pre podstatné porušenie zmluvy.

7.2.3. Vypovedanie zmluvy sa uskutočňuje bez výpovednej lehoty.

7.2.4. Zmluva sa považuje za vypovedanú nasledujúcim dňom po doručení e-mailu alebo listu, obsahujúceho riadnu výpoveď zmluvy podľa predchádzajúcich bodov, druhej zmluvnej strane.

7.3. NÁSLEDKY VYPOVEDANIA ZMLUVY

7.3.1. Po riadnom vypovedaní zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a prevádzkovateľom internetovej stránky jednou z týchto zmluvných strán zmluva zaniká, sprostredkovateľ reklamy nie je ďalej povinný vykonávať činnosť pre prevádzkovateľa internetovej stránky a zaväzuje sa vrátiť prevádzkovateľovi internetovej stránky nevyčerpanú časť kreditu.

7.3.2. Po riadnom vypovedaní zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy a uskutočňovateľom reklamy jednou z týchto zmluvných strán zmluva zaniká, uskutočňovateľ reklamy nie je ďalej povinný vykonávať činnosť podľa zmluvy a zaväzuje sa vrátiť sprostredkovateľovi reklamy tú časť postúpeného kreditu, ktorá bola uskutočňovateľovi reklamy postúpená sprostredkovateľom reklamy a uskutočňovateľ reklamy v danom rozsahu nevykonal činnosť podľa zmluvy ku dňu jej zániku.

8.1. VNÚTROŠTÁTNY SPOR

8.1.1. Za vnútroštátny spor sa považuje spor medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane v prípade, ak prevádzkovateľ internetovej stránky alebo uskutočňovateľ reklamy má sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.

8.1.2. Právomoc a príslušnosť súdu na riešenie vnútroštátneho sporu sa určí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

8.2. CEZHRANIČNÝ SPOR

8.2.1. Za cezhraničný spor sa považuje spor medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane v prípade, ak prevádzkovateľ internetovej stránky alebo uskutočňovateľ reklamy nemá sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.

8.2.2. Právomoc súdu na riešenie cezhraničného sporu má v súlade s kapitolou I, oddielom 2, článkom 7, bodom 1 písm. b) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach súd Slovenskej republiky.

8.2.3. Príslušnosť súdu na riešenie cezhraničného sporu sa určí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

8.2.4. Riešenie cezhraničného sporu, najmä pokiaľ ide o výklad zmluvy, plnenie zmluvných záväzkov, zánik zmluvy, dokazovanie a pod., sa v celom rozsahu uskutoční podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, a to v súlade s kapitolou II, článkom 3, bodom 1 a článkom 6, bodom 2 nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008  zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

8.3. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.3.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na sprostredkovateľa reklamy so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sprostredkovateľ reklamy vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sprostredkovateľ reklamy porušil jeho práva.

8.3.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO : 17 33 19 27, adresa na doručovanie : Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, ak sprostredkovateľ reklamy na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúceho bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

8.3.3. Podrobné informácie, ako aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu sú uvedené na adrese : http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

8.4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA K RIEŠENIU SPOROV

8.4.1. Sprostredkovateľ reklamy, prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy sa zaväzujú, že po vzniku sporu sa vždy pokúsia o uzavretie mimosúdneho zmieru.

8.4.2. Podanie žaloby na súd bez predchádzajúceho pokusu o uzavretie mimosúdneho zmieru, resp. bez zaslania výzvy na plnenie a poskytnutia primeranej lehoty na plnenie, sa považuje za nekalú, nedobromyseľnú a nehospodárnu obchodnú praktiku.

9.1. OBSAH INTERNETOVEJ STRÁNKY PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVEJ STRÁNKY

9.1.1. Prevádzkovateľ internetovej stránky v celom rozsahu zodpovedá za obsah internetovej stránky, ktorú spravuje.

9.1.2. Prevádzkovateľ internetovej stránky môže na svojej internetovej stránke zobrazovať iba taký obsah, ktorým neporušuje autorské práva inej osoby.

9.1.3. V prípade, ak sprostredkovateľ reklamy upozorní prevádzkovateľa internetovej stránky na nevhodnosť obsahu na internetovej stránke, ktorú prevádzkovateľ internetovej stránky spravuje, nie je sprostredkovateľ reklamy povinný vyvíjať činnosť pre prevádzkovateľa internetovej stránky vo vzťahu k tomuto nevhodnému obsahu.

9.1.4. V prípade, ak ktokoľvek upozorní sprostredkovateľa reklamy na skutočnosť, že obsah internetovej stránky prevádzkovateľa internetovej stránky porušuje akékoľvek práva alebo právom chránené záujmy tretej osoby, nie je sprostredkovateľ reklamy povinný vyvíjať činnosť pre prevádzkovateľa internetovej stránky vo vzťahu k tomuto obsahu a to aj vtedy, ak tento obsah nie je nevhodný.

9.2. OBSAH INTERNETOVEJ STRÁNKY, STRÁNKY NA SOCIÁLNEJ ALEBO INEJ SIETI USKUTOČŇOVATEĽA REKLAMY

9.2.1. Uskutočňovateľ reklamy v celom rozsahu zodpovedá za obsah internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti, ktorú spravuje.

9.2.2. Uskutočňovateľ reklamy môže na svojej internetovej stránke, stránke na sociálnej alebo inej sieti zobrazovať iba taký obsah, ktorým neporušuje autorské práva inej osoby.

9.2.3. V prípade, ak sprostredkovateľ reklamy zistí nevhodnosť obsahu internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti, ktorú spravuje uskutočňovateľ reklamy, upozorní na to uskutočňovateľa reklamy.

9.2.4. V prípade, ak ktokoľvek upozorní sprostredkovateľa reklamy na skutočnosť, že obsah internetovej stránky, stránky na sociálnej alebo inej sieti uskutočňovateľa reklamy porušuje akékoľvek práva alebo právom chránené záujmy tretej osoby, sprostredkovateľ reklamy na to upozorní uskutočňovateľa reklamy aj vtedy, ak obsah nie je nevhodný.

9.3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA K ZODPOVEDNOSTI

9.3.1. Za nevhodný obsah podľa predchádzajúcich bodov sa považuje najmä taký obsah, ktorý sa prieči dobrým mravom, zásadám slušnosti a morálnosti, ktorý podnecuje k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, ktorý podnecuje k rasovej, etnickej alebo inej neznášanlivosti alebo ktorý sa prieči verejnému poriadku alebo mravnosti. Za nevhodný obsah sa považuje aj taký obsah, ktorý sa v očiach verejnosti hoci aj zdanlivo môže javiť ako obsah, opísaný v predchádzajúcej vete.

10.1. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.1. Prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy výslovne udeľujú sprostredkovateľovi reklamy súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v informačnom systéme sprostredkovateľa reklamy, a to v rozsahu údajov podľa ………………, slúžiacich pre posúdenie vhodnosti uzavretia zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane, meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia u prevádzkovateľa internetovej stránky a uskutočňovateľa reklamy fyzickej osoby a obchodné meno, adresa, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo u prevádzkovateľa internetovej stránky a uskutočňovateľa reklamy právnickej osoby, bankové spojenie, e-mailová adresa, tel. číslo a údaje, získané sprostredkovateľom reklamy počas trvania právneho vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane.

10.1.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje dobrovoľne a možno ho kedykoľvek písomne odvolať.

10.2. VYHLÁSENIE O PRAVDIVOSTI POSKYTNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.2.1.     Prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy výslovne vyhlasujú, že osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi reklamy poskytli vyplnením registračného formulára, zverejneného na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy …………………… a v priebehu trvania právneho vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane ďalej poskytnú, sú pravdivé.

10.2.2.     Prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy zároveň vyhlasujú, že v plnom rozsahu zodpovedajú za správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sprostredkovateľovi reklamy poskytli a poskytnú.

10.3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.3.1. Osobné údaje prevádzkovateľa internetovej stránky a uskutočňovateľa reklamy sú spracúvané na účely jednoznačnej identifikácie prevádzkovateľa internetovej stránky a uskutočňovateľa reklamy a riadneho vykonávania činnosti sprostredkovateľa reklamy pre prevádzkovateľa internetovej stránky a pre uskutočňovateľa reklamy podľa uzavretej zmluvy a týchto o. p

10.4. OSTATNÉ USTANOVENIA

10.4.1. Osobné údaje prevádzkovateľa internetovej stránky a uskutočňovateľa reklamy nie sú sprostredkovateľom reklamy poskytované iným osobám.

10.4.2. Súhlas prevádzkovateľa internetovej stránky so spracovaním jeho osobných údajov sa sprostredkovateľovi reklamy poskytuje na dobu trvania právneho vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy a prevádzkovateľom internetovej stránky a desať rokov po jeho zániku.

10.4.3. Súhlas uskutočňovateľa reklamy so spracovaním jeho osobných údajov sa sprostredkovateľovi reklamy poskytuje na dobu trvania právneho vzťahu medzi sprostredkovateľom reklamy a uskutočňovateľom reklamy a desať rokov po jeho zániku.

10.4.4. Práva prevádzkovateľa internetovej stránky a uskutočňovateľa reklamy pri spracúvaní ich osobných údajov sú upravené v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ide najmä právo vyžadovať informácie o spracúvaní ich osobných údajov, právo oboznámiť sa so zoznamom osobných údajov, právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a pod.

11.1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

11.1.1. Tieto osobitné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa vychádzajú zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.1.2. Tieto osobitné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa sú určené spotrebiteľovi.

11.1.3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že registračný formulár, ktorý spotrebiteľ vyplnil na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy ……………., zmluva, ktorú uzatvoril so sprostredkovateľom reklamy, ako aj znenie týchto o. p. je možné kedykoľvek vytlačiť v nezmenenej listinnej podobe.

11.2. VÝZNAMNÉ INFORMÁCIE

11.2.1. Pred tým, ako spotrebiteľ v rámci procesu uzatvárania zmluvy so sprostredkovateľom reklamy klikne na tlačidlo „odoslať“ a vyjadrí tým pre sprostredkovateľa reklamy svoj súhlas s preverením svojich údajov v riadne vyplnenom registračnom formulári, zverejnenom na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy ……………………, na účely posúdenia vhodnosti údajov spotrebiteľa pre uzavretie zmluvy, sa spotrebiteľ prostredníctvom týchto osobitných ustanovení o ochrane spotrebiteľa oboznamuje s nasledovnými významnými informáciami.

11.2.2. Charakter služby, ktorú poskytuje sprostredkovateľ reklamy, je opísaný v bode 3.1.1. a 3.1.2. týchto o. p., obchodné meno a sídlo sprostredkovateľa reklamy je uvedené v bode 1.1.1. týchto o. p., telefónne číslo a adresa elektronickej pošty sprostredkovateľa reklamy je uvedená v bode 1.1.1. týchto o. p., reklamáciu, sťažnosť alebo iný podnet možno sprostredkovateľovi reklamy podať na adrese, ktorá je uvedená v bode 1.1.1. týchto o. p., údaje o cene za službu sprostredkovateľa reklamy sú uvedené v zmluve, ktorú spotrebiteľ uzatvoril so sprostredkovateľom reklamy, platobné podmienky sú špecifikované v bode 5. týchto o. p. a tiež v zmluve, ktorú spotrebiteľ uzatvoril so sprostredkovateľom reklamy, podmienky vypovedania zmluvy sú upravené v bode 7. týchto o. p., informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok za služby sprostredkovateľa reklamy sú uvedené v bode 5.1 týchto o. p., podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v bode 8.3.1. týchto o. p. a informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy so sprostredkovateľom reklamy sú uvedené v samostatnej časti týchto o. p. s názvom odstúpenie od zmluvy.

11.2.3. Pokiaľ ide o určenie lehoty, do ktorej sa sprostredkovateľ reklamy zaväzuje poskytnúť službu, túto nie je možné vzhľadom na špecifický charakter služby sprostredkovateľa reklamy vopred určiť, avšak spotrebiteľ je v prípade svojej nespokojnosti s činnosťou sprostredkovateľa reklamy oprávnený kedykoľvek aj bez udania dôvodu vypovedať zmluvu, uzavretú so sprostredkovateľom reklamy.

11.2.4. Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľa voči sprostredkovateľovi reklamy sa spravuje príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Reklamáciu, sťažnosť alebo podnet možno sprostredkovateľovi reklamy podať písomne prostredníctvom e-mailu alebo listovej zásielky a tiež osobne na adrese jej sídla.

11.2.5. Spotrebiteľ sa poučuje o tom, že sprostredkovateľ reklamy je zodpovedný za riadne poskytnutie služby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a tiež o tom, že sprostredkovateľ reklamy zabezpečuje ochranu osobných údajov a osobných identifikačných údajov spotrebiteľa prostredníctvom príslušných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu.

11.2.6. Spotrebiteľ sa tiež výslovne poučuje o tom, že sprostredkovateľ reklamy nemá žiadnu možnosť oboznámiť sa s heslom, prostredníctvom ktorého sa spotrebiteľ prihlasuje do svojho používateľského konta na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy ……………………. Sprostredkovateľ reklamy vie však zabezpečiť možnosť vytvorenia nového hesla v prípade straty pôvodného hesla.

11.3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.3.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

11.3.1.1. Spotrebiteľ týmto udeľuje sprostredkovateľovi reklamy súhlas so začatím poskytovania služby už pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a o tom, že udelením tohto súhlasu spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v prípade úplného poskytnutia služby.

11.3.1.2. V prípade, ak spotrebiteľ výslovne odmietne udeliť sprostredkovateľovi reklamy súhlas so začatím poskytovania služby už pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pristúpi sprostredkovateľ reklamy k poskytnutiu služby až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.3.1.3. Ak spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby už pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy aj od zmluvy odstúpi, je spotrebiteľ povinný uhradiť sprostredkovateľovi reklamy cenu za skutočne poskytnutú službu do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

11.3.2. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.3.2.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

11.3.2.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

11.3.2.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať sprostredkovateľa reklamy o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese …………………., 080 01 Prešov, alebo e-mailom na e-mail : …………………. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

11.3.2.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.3.2.5. Po odstúpení od zmluvy sprostredkovateľ reklamy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil sprostredkovateľovi reklamy v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby sprostredkovateľ reklamy vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

11.3.2.6.           Ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť sprostredkovateľovi reklamy cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy sprostredkovateľovi reklamy oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

11.3.3.     VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.3.3.1.           Spotrebiteľ je povinný vyplniť a zaslať sprostredkovateľovi reklamy nižšie uvedený formulár len v prípade, že si želá odstúpiť od zmluvy.


Obchodnej spoločnosti ……………., s. r. o., …………………, 080 01 Prešov, IČO : ………………

týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.


12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1. Sprostredkovateľ reklamy pre riadnu optimalizáciu svojej internetovej stránky https://app.nativaro.sk používa súbory cookies.

12.2. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré internetovému prehliadaču subjektu, prehliadajúceho si internetovú stránku sprostredkovateľa reklamy, zašle internetová stránka sprostredkovateľa reklamy. Internetový prehliadač subjektu, prehliadajúceho si internetovú stránku sprostredkovateľa reklamy, následne súbory cookies uloží v zariadení, prostredníctvom ktorého dochádza k prehliadaniu internetovej stránky sprostredkovateľa reklamy.

12.3. Subjekt, prehliadajúci si internetovú stránku sprostredkovateľa reklamy, stlačením tlačidla „OK“ súhlasí s používaním súborov cookies zo strany sprostredkovateľa reklamy. Pokiaľ subjekt, prehliadajúci si internetovú stránku sprostredkovateľa reklamy, používanie súborov cookies odmietne, nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie internetovej stránky sprostredkovateľa reklamy.

12.4. Všetky informácie, získané prostredníctvom používania súborov cookies, sú anonymné.

12.5. Pohyb subjektu, prehliadajúceho si internetovú stránku sprostredkovateľa reklamy, po internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy, sa zaznamenáva iba preto, aby mohol sprostredkovateľ reklamy vytvoriť lepší prehľad o tom, ako sa internetová stránka sprostredkovateľa reklamy využíva a ako by ju bolo možné využívať lepšie.

12.6. Súbory cookies sa automaticky zlikvidujú po niekoľkých mesiacoch (podľa konkrétneho nastavenia internetového prehliadača). Znova sa aktualizujú pri opätovnej návšteve internetovej stránky sprostredkovateľa reklamy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Tieto o. p. sú nepretržite zverejnené na internetovej stránke sprostredkovateľa reklamy https://nativaro.sk/vop/ a súčasne sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, uzavretej medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane.

13.2. Zmluva, uzavretá medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane má prednosť pred týmito o. p., a to aj po tom, čo dôjde k prípadnej zmene o. p. v súlade s nasledujúcim bodom.

13.3. Sprostredkovateľ reklamy si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto o. p. O aktuálnom znení týchto o. p. sprostredkovateľ reklamy vždy bezodkladne e-mailom informuje prevádzkovateľa internetovej stránky a uskutočňovateľa reklamy. Prevádzkovateľ internetovej stránky a uskutočňovateľ reklamy sú oprávnení vypovedať zmluvu so sprostredkovateľom reklamy v prípade svojho výslovného písomného nesúhlasu s novým znením o. p. Ak prevádzkovateľ internetovej stránky alebo uskutočňovateľ reklamy nepristúpia k výpovedi zmluvy so sprostredkovateľom reklamy v lehote 5 dní odo dňa, kedy im bolo oznámené nové znenie o. p., má sa za to, že s novým znením o. p. súhlasia.

13.4. Výklad a dodržiavanie týchto o. p. a zmluvy medzi sprostredkovateľom reklamy na jednej strane a prevádzkovateľom internetovej stránky alebo uskutočňovateľom reklamy na druhej strane sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (právnym poriadkom Slovenskej republiky) a právnymi predpismi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

13.5. Tieto o. p. nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2019.